Warranty and right of withdrawal

Visām piedāvātajām precēm ir ražotāja garantija. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs, minimālais termiņš ir 12 mēneši. Precīzs garantijas termiņš uzrādīts garantijas talonā, ko Jūs saņemat kopā ar preci. Aizliegts veikt jebkādas izmaiņas (izdzēst, pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus utt.), šādā gadījumā garantijas talons tiek atzīts pār spēkā neesošu. Pazaudēta garantijas talona un pirkuma apliecinošu dokumentu gadījumā var tikt atteikts garantijas remonts.

 

Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Tu vari uzrādīt:

* pirkuma rēķinu.

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

* bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce).

 

Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pērdevējam. Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atgriezta. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā, kādā to piegādājis pārdevējs, ieskaitot visas preces sastāvdaļas, arī oriģinālo preces iepakojumu – pretējā gadījumā preces atgriešana tiks atteikta. Uzsākot iegādātā izstrādājuma lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai un prece vairs nevar tikt atgriezta.

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā www.kokagultas.lv nosaka Latvijas Republikas 2002.gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu".

Vispārīgos noteikumus par patērētāju tiesībām un pienākumiem lasi šeit.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, lasi šeit.

 

to top